วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด เข้าศึกษา ดู ตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและติดตามประเมินผล หลักสูตร “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน
ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน และโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ระยะ Long-term care จากนั้นคณะจากเทศบาลนครปากเกร็ดได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเมืองเก่าและชมเทศกาลโคมแสนดวงและเทศกาลโคมหลากสีที่เมืองลำพูน ทั้งนี้เพื่อเปิดตัวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนสร้างความประทับใจให้กับคณะศึกษาดูงานต่อไป