กระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 1,2,3 และระดับภาคเหนือ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ปรากฏว่า นาง อัญชิรา จงรักษ์ อสม.จากเทศบาลเมืองลำพูนได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับเขต1 สาขา การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ