สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มอบรางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2556