สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มอบโล่เกียรติคุณรับรองสถานบริการที่ผ่านการประเมินคุณภาพ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ Primary Care Award ในระดับดีเยี่ยม ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดลำพูน