ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพสต.ติดดาว ระดับห้าดาว ตามโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดลำพูน