การดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีส่วนให้เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับโล่เกียรติคุณพระปกเกล้าทองคำ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเลิศ ด้านการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมม จากสถาบันพระปกเกล้า