การดำเนินคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นตัวแทนนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีส่วนร่วมให้เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี