การดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนนวัตกรรมของเทศบาลเมืองลำพูน ที่มีส่วนให้เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับโล่เกียรติคุณพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน