เทศบาลเมืองลำพูน เฝ้าระวังโควิด19 ดูและกลุ่มเปราะบาง