วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy ให้กับบุคลากรสุขภาพและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ปีงบประมาณประจำ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน

โดยให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ชวนคิดชวนคุย 3 คำถามสุขภาพสู่การมีสุขภาพที่ดี และมีการทำกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร สัดส่วนอาหาร ปริมาณโซเดียมและการวัดความเค็มในอาหาร การวัดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม และมีการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อ