วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 40 ราย ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567 โดยมีผู้จัดการการดูแลระยะยาว (Care Manager) ดำเนินการค้นหาสำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับการขับถ่าย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ