ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารก “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด”
โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้แคมเปญ “เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด” เพื่อให้ประชาชนความตระหนักถึงอันตรายของภาวะคลอดก่อนกำหนดในทารกไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือ www.tmchnetwork.com/คลอดก่อนกำหนด