ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตรวจตา และ ตรวจฟันผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนประจำ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการประเมินความก้าวหน้า ในการรักษาพยาบาลและเป็นการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเฉพาะการเกิดภาวะจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวาน (DiabeticRetinopathy, DR) และได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารคุณธรรม 36 (อาคารผู้สูงอายุ) ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน
กิจกรรมที่จัดบริการ ได้แก่
1. ตรวจวัดความดันโลหิต
2. บริการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
3. ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าจอตาโดยจักษุแพทย์โรงพยาบาลลำพูน
4. ตรวจคัดกรองโรคฟันให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 
การเตรียมตัวผู้ป่วยเบาหวานก่อนตรวจตา
1.ผู้ป่วยที่อายุมากควรมีญาติมาคอยดูแลด้วยเนื่องจากการตรวจตาต้องได้รับการขยายม่านตาก่อนตรวจอาจมีภาวะตาพร่ามัวหลังตรวจชั่วขณะอาจเตรียมแว่นตากันแสงแดดมา
 
ด้วยติดต่อสอบถาม : เบอร์โทรศัพท์ 053-525-776 ในเวลาราชการ