ขอขอบคุณ

คุณสมบูรณ์ และ คุณกาญจนา สงวนศักดิ์

ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ซึ่งทางศูนย์บริการฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

และขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยอวยพรให้ครอบครัวผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรง