จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่า อุณหภูมิ มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างชัดเจนเห็นได้จากการมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 40 องศาเซลเซียลซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนเพิ่มขึ้นนี้เหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิดดังนั้นอาจจะเกิดการระบาดของโรคติดต่อต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำจึงต้องมีการป้องกันและระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารให้มากขึ้น