กระทรวงสาธารณสุขได้มอบโล่เกียรติคุณแด่เทศบาลเมืองลำพูนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงานสุขภาพชุมชนดีเด่น