จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เนื่องในงานวันพิการสากล จังหวัดลำพูน