ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ขึ้นทะเบียนคลินิกหมอครอบครัว