วันนี้(26 พฤศจิกายน 2563) ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจสุขภาพจิต ไม่คิดฆ่าตัวตาย เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

การจัดโครงการนี้ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติตลอดจนสมาชิกในชุมชนให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วยแบบยอมรับซึ่งกันและกันนำมาซึ่งความสงบในชุมชน

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ โรคทางจิตเวช และโรคซึมเศร้า ปัญหาการฆ่าตัวตาย วิทยากรโดย พญ.ชลทิชา เรืองวิริยะนันท์ (จิตแพทย์โรงพยาบาลลำพูน)

การฟิ้นฟูความรู้แกนนำสุขภาพจิตในเรื่องการคัดกรอง ดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน มีการประชุมสรุปปัญหาและเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน วิทยากรโดย คุณอัมพร สร้อยบุญ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลลำพูน)