เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกเข้ม (เข็ม 1,2,3,4) แบบ Walk In

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทุกเข้ม (เข็ม 1,2,3,4) แบบ Walk In ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 และยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับสังคม ลดการแพร่ระบาด ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19