เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การแพทย์ทางเลือก : รอบรู้สารพัน รู้เท่าทันสมุนไพร “กัญชา”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การแพทย์ทางเลือก : รอบรู้สารพัน รู้เท่าทันสมุนไพร “กัญชา” ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานการอบรม และได้กล่าวพบปะพูดคุย กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4 โรงเรียน ประชาชนในเทศบาลเมืองลำพูนที่เข้าร่วมอบรม และยังมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรม คุณจุฬารัตน์ ม่านมุงศิลป์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก) โรงพยาบาลป่าซาง มาให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชา และ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกัญชา มาใช้ในการดูแลรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ดังนี้
-ประชาชนในเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 50 คน
-ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 4 โรง จำนวน 50 คน