ในวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2556 ตามที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนและภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางจิราภรณ์ เสวะกะ ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนได้พบปะพูดคุยกับ (อสอช.) กลุ่มทำโคม และได้ดำเนินโครงการการพัฒนาอาสาสมัครอาชีวอนามัย (อสอช.) ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนไปแล้วนั้นในการนี้ทางศูนย์ฯ จะดำเนินการคืนข้อมูลและให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนได้ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน โดยคณะผู้ดำเนินการโครงการฯ ได้วางแผนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงปัจจัยอันตรายจากการทำงาน และสถานที่ทำงาน ของกลุ่มทำโคม เทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 7 กลุ่ม