การเตรียมความพร้อมในส่วนของประชาชน ที่มาจากพื้นที่เกิดโรคหรือสัมผัสผู้ป่วย

เมื่อท่านอยู่ในข่ายที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้าน 14 วัน ในกรณีต่อไปนี้
- เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง
- สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงว่าป่วย
- ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือกรมควบคุมโรค ให้เก็บตัวดูอาการที่บ้าน