ผู้ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ COVID-19 ได้รุนแรง สำหรับผู้เป็นเบาหวานควรระมัดระวังการหลีกเลี่ยงการติดเชื้อเป็นสิ่งสำคัญ

ที่มา : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี