คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนและหลังเดินทางในยุค covid-19

ก่อนเดินทาง
- หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ให้งดเดินทาง
- เตรียมอุปกรณ์หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า แอลกอฮอเจลให้พร้อม
- ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน

ระหว่างเดินทาง
- เลี่ยงการอยู่ที่แออัดเมื่อถึงสถานีรถ/ชานชาลา/สนามบิน
- งดพูดคุย คุยโทรศัพท์โดยไม่จำเป็น
- หากพบว่ามีคนป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ประจำยานพาหนะ ให้นั่งแยกจากผู้โดยสารคนอื่น

หลังการเดินทาง
- สังเกตอาการหลังจากเดินทางกลับ
- หากมีอาการป่วยให้รีบไปตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน