วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันพระปกเกล้า นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ประจำปี 2565 โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีฯ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี
ทั้งนี้ จตุปัจจัยในการร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 โดยสถาบันพระปกเกล้า ขอพระราชทานมาทอดถวาย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,162,596.20 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบหก ยี่สิบสตางค์) ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายบำรุงบูรณะพระอารามในการศาสนา นอกจากนี้ ได้มอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน จำนวนเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) เนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 24 ปี