จากจังหวัดลำพูนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่สนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชนดีเด่นประจำปี 2564 และนางอัญชิรา จงรักษ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เขตเทศบาลเมืองลำพูน รับใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบใบประกาศ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชน และช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้ทำความดี ความชอบ มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สังคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของจังหวัดลำพูนที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ และหน่วยงานที่สนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชนดีเด่น โดยปีนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุข  ประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 12 สาขา และมีหน่วยงานที่สนับสนุนงานสุขภาพภาคประชาชน  ดีเด่น จำนวน 5 หน่วยงาน