ตามที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

สอบถามเพิ่มเติม เบอร์โทร 053 525 776 ต่อ 318

**ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
  • ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ