ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2563

ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 36 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยได้ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซี [...]

บริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ปฎิบัติงานบริการส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อป้องกัน [...]

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

มีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและรับมือกับ "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID­19) โดย คุณทั [...]

โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานเด็กก่อนวัยเรียน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2563

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางด้านสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสุขภาพร่ [...]

โครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสร [...]

โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการดูแลแล [...]

โครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุนสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคกระดูกพรุ [...]

โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ อสม.เทศบ [...]

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่างไกลโรคจากการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้ห่ [...]

โครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเป้าหมายและฟื [...]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ ุ11 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการอบร [...]

โครงการสร้างเครือข่ายระบบความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ ุ6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการสร้า [...]