โครงการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ (หมู่บ้านวิถีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564

การที่ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม โดยนอกจากอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ฝึกอบรมแก่แนวร่วม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้การอบรมแก่แนวร่วมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ของ [...]

โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภ [...]

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโร [...]

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบร [...]

ประชุม อสม. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่31 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [...]

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รอบแรกตามที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้จองและนัดวันฉีดวัคซีนไว้

ซึ่งมีประชาชนที่ได้จองและนัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มารับบริการจำนวน 196 ราย [...]

บุคลากรของศูนย์บริการฯ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่2ที่ รพ.ลำพูน

บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองลำพูน พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ได้เริ่มทยอยฉีด [...]

อสม.ส่งยาถึงบ้าน

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินโครงการส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเ [...]

ศูนย์บริการฯปรับรูปแบบการให้บริการรับสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์ที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด­19 ในประเทศไทย ได้กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่อี [...]

จนท.ศูนย์บริการฯ ปฎิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ระลอก3

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขได้ปฎิบัติการช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid­19 ระลอก3 ตั้งเมษายน 25 [...]

ประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนประจำเด [...]