โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำประจำปีงบประมาณ 2564 “การขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ”

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเห [...]

โครงการ อสม. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมมือ ร่วมใจ รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่2

เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุกโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภ [...]

ประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

รก.ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ประส [...]

โครงการส่งเสริมความรู้ สู้ภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID­19) มีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นถือเป็ [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน จัดโค [...]

โครงการใส่ใจสุขภาพจิตไม่คิดฆ่าตัวตาย เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมแกนนำจิตเ [...]

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก : นวดกายสบายใจด [...]

โครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [...]

โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่และพนักงานนวดด้านการแพทย์แผนไทย

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่และพนักงานนวด้านการแพทย์แผนไทย คลิ [...]

โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังหาสารเคมีตกค้างในพืชผัก ในตลาดสดเทศบาลเมืองลำพูน (โครงการผักติดดาว) ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน และแกนนำนักเรียน เรื่องห่วงโซ่ความปลอดภัยด้ [...]

ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูนปร [...]

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลั [...]