โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดทำโครงการ อสม.ร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เล [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน ก.ค.63

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

โครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินโครงการอนามัยโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้ให้บร [...]

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองลำพูน

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุม อสม.เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.เ [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563 (ชุดที่2)

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำ [...]

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองล [...]

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนประจำ [...]

ประชุม อสม. ของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของเทศบาลเม [...]

โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี2563 (รอบเก็บตก)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวั [...]

โครงการอบรมอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดอบรม โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน [...]

โครงการ อสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมใจ รณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2563

มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความอันตรายของโรคไข้เลือด ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย [...]

ส่งยาถึงบ้าน ส่งความห่วงใยถึงคุณ

ทางศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ได้ปฏิบัติการส่งยาให้คนไข้ที่รับยาต่อเนื่องถึงหน้าบ้าน เพื่ [...]